Yhteiskunnallinen yritystoiminta
Etsi

Yhteiskunnallinen yritys
vaikuttaa liiketoiminnallaan positiivisesti yhteiskuntaan. Pääroolissa on ihmisten ja ympäristön hyvinvointi. Toimintatapa on kohtuullinen ja reilu.

Ota yhteyttä
>

Kasvuhuone_istutus_ORG_1.jpg

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan kehittyminen

 

Yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuja liiketoiminnan keinoin

 

Yhteiskunnallisen yrityksen määrittelemisellä halutaan tunnistaa ja korostaa yrityksen toiminnan periaatteisiin sisältyvät sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen vastuu. Liiketoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset tulevat olla mitattavissa ja toiminnan on oltava avointa ja läpinäkyvää. Yrityksen toiminnan on oltava taloudellisesti kannattavaa ja se sisältää yrittäjän riskin.


Määrittelyn ja erottautumisen tarve on syntynyt yhteiskunnalle tärkeiden palveluiden tuotannon monipuolisuuden takaamisesta. Yhteiskunnallisen yrityksen toiminta ei perustu taloudellisen voiton maksimointiin vaan keskiössä on yritystoiminnan yhteiskunnallisesti tärkeä päämäärä. Kuluttajan valitessa palveluita, muutkin kuin hintatekijät on saatava valinnan kriteereiksi, ja siksi tarvitaan välineitä yritysten yhteiskunnallisten vaikutuksien mittaamiseen.


Yhteiskunnallinen yritystoiminta on vain terminä uusi. Liiketoiminnan keinoin on pyritty ratkaisemaan yhteiskunnan ongelmia mm. osuustoimintamallilla. Monien yritysten toiminta perustuu yhteiskunnan kannalta tärkeiden palvelujen ja toimintojen tuottamiseen tai rahoittamiseen. Suurten tehtaiden ja kartanoiden omistajat ovat huolehtineet yhteisön terveydenhuollosta tai koulutuksesta aikana, jolloin yleisiä yhteiskunnan palveluita ei ollut. Yleensäkin voidaan sanoa yritysten kantavan yhteiskunnallista vastuuta vähintään työllistämällä ja kustantamalla verotulojen avulla yhteiskunnan palveluita. Yhteiskunnallisessa yritystoiminnassa vastuullisuus on sisäänrakennettu arvo, joka näkyy niin ympäristöstä huolehtimisessa, henkilöstön hyvinvoinnissa kuin yhteiskunnan kannalta merkittävän perustehtävän toteuttamisessa.

 


Kohti yhteiskunnallisen yrityksen määrittelyä

 


Yhteiskunnallinen yritys käsitteenä tuli esille 1980 -luvulla Italiassa. Rinnakkaisena käsitteenä EU:ssa oli 1980-luvun lopulla virallinen termi yhteisötalous, joka sisältää osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, yhdistykset, säätiöt ja yhteiskunnalliset yritykset. Näille toimijoille yhteistä on yhteiskunnallisen hyvän edistäminen eivätkä ne pyri toiminnallaan voiton maksimointiin. 1990-luvun lopulla yhteiskunnallisen yrityksen määrittelyä tarkennettiin ja alettiin korostaa niiden yhteiskunnallisia innovaatioita tuottavaa vaikutusta. Käsitteen merkitys laajeni tarkoittamaan niin vapaaehtoistoimintaa kuin yritysten yleistä yhteiskuntavastuuta. Eri maissa yhteiskunnallisen yritystoiminnan asema ja merkitys sekä toimintamallit vaihtelevat edelleen. (Lähde: Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yritykset. Yhteinen yritys -hankkeen raportti. Raportissa on koottuna  tiedot yhteiskunnallisen yrityksen määrittelyistä ja tilanteesta yleensä sekä 12 Euroopan maassa.)

Syksyllä 2011 EU komissio antoi tiedotteen, jossa se toivoi yhteiskunnallisen yritystoiminnan kehittämisen vauhdittamista ja ilmoitti tukitoimista kehitystyölle.  

 

 

Sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yritystoiminnan kehittäminen Suomessa


Suomessa yhteiskunnallisen yritystoiminnan kehittämiseen liittyy vuonna 2004 voimaan tullut Laki sosiaalisista yrityksistä. Sosiaaliset yritykset ovat vajaakuntoisia tai pitkäaikaistyöttömiä työllistäviä yrityksiä, jotka saavat erityisehdoilla työllistämistukia palkkakustannuksiinsa. Sosiaaliset yritykset ovat yksi muoto yhteiskunnallista yritystoimintaa, jonka kehittämistä on Suomessa toteutettu 2000 luvulla erilaisissa hankkeissa ja työryhmissä. Yhteiskunnallisen yritystoiminnan kehittäminen on nähty mahdollisuutena varmistettaessa kuntien palvelutuotannon monipuolisuutta. Kehittämisellä on haluttu myös tehostaa järjestöjen liiketoimintaa. Kehitystyötä on tehty runsaasti myös järjestöissä ja kehittämisyhteisöissä.  Vuonna 2009 perustettiin Suomen Yhteiskunnallisten Yrittäjien yhdistys SYY ry yhteiskunnallisten yrittäjien ja siitä kiinnostuneiden verkostoksi.  Verkoston yhteistyötä on vahvistettu myös Yhteiskunnallisten yritysten koalitiossa,  joka on avoin yhteiskunnallisen yritystoiminnan kehittäjien verkosto,

 

Hankkeita

 

Yhteiskunnallista yritystoimintaa ja sosiaalisia yrityksiä on viime vuosina tutkittu ja kehitetty mm. seuraavissa hankkeissa:


Yhteinen yritys 2009-2011. Hankkessa kehitettiin erityisesti sosiaalista yritystoimintaa ja sen roolia yhteiskunnallisena yritystoimintana Suomessa sekä tarkasteltiin yhteiskunnallisten yritysten roolia mm. työhön integroinnissa.


Espinno 2009-2011. Hankkeessa on mm. pidetty eri alueiden sosiaaliseen ja yhteiskunnallisen yritystoiminnan tilaa ja tulevaisuutta tarkastelevia dialogifoorumeja.


Yhteiskunnallisten yritysten Living lab -hanke 2010-2013. Hankkeessa kehitetään käyttäjälähtöinen kehitysympäristö yhteiskunnallisten yritysten tunnistamiselle, syntymiselle ja kasvulle.

 

 

Yhteiskunnallisten yritysten toimintamallin kehittäminen -työryhmä (YTYRI)

 

 

Valtionhallinnon puolelta kehittämistyötä vauhditti vuonna 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön  asettama yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallia valmisteleva YTYRI-työryhmä. Työryhmän  helmikuussa 2011 julkaisemassa raportissa esitettiin, että seuraava hallitus käynnistäisi hankkeen yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallin kehittämiseksi ja jatkotoimenpiteiden edistämiseksi.

 

 

 

Yhteiskunnallinen_Yritys__Logo_vaaka__sininen.png

 

YTYRI-työryhmän jatkotyöryhmän toimesta päätettiin yhteiskunnallisen yrityksen merkin toteuttamisesta ja tehtävän kehittäjäksi valittiin Suomalaisen työn liitto. Merkin suunnittelusta järjestettiin kilpailu syksyllä 2011 ja kilpailutulokset julkaistiin 13.12.2011. Merkki otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa ja sen myöntää anomuksesta erityisesti tähän tehtävään valittu toimikunta . Merkin myöntämiskriteereitä on kehitetty yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Myöntämiskriteerit määrittelevät samalla yhteiskunnallisen yritystoiminnan virallisesti.

 

 

 Käännösongelmia

 

Yhteiskunnallisista yrityksistä  käytävää keskustelua hankaloittaa suomenkielisten termien merkitysten ero englanninkielisen yhteisön käyttämiin termeihin. Sekaannusta aiheuttaa varsinkin englanninkielinen termi social enterprise, joka käännetään suomeksi yhteiskunnallinen yritys. Sosiaalinen yritys taas on englanniksi social firm tai work-integration social enterprise (WISE).  

 

 

Tietoa määritelmän kehittymisestä ja yhteiskunnallisen yritystoiminnan taustoista ja tutkimuksesta

 

Yhteiskunnallinen yritys -merkki

diak.pngaalto.pngelinkeino.pngvipuvoimaa.pngeu.pngOuka_logo.jpgEAKR_logo.jpg